Bezoek ook: BrommerRijbewijs.nu TheorieGarantie.nl

Algemene voorwaarden MotorRijbewijs.nu

Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

1.1
MotorRijbewijs.nu is een produkt van Autorijschool 't Recht.

1.2
Cursist: de natuurlijke persoon die aan Motorrijbewijs.nu een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een praktijk opleiding.

1.3
Praktijk opleiding: Het meest omvattende begrip van een uitvoerwerkzaamheid of andere inspanningsverplichting waarin BrommerRijbewijs.nu zich jegens cursist verbindt tot het leveren van cursussen voor het CBR praktijk examen en overige praktijk opleidingen alsmede enige ander goed of dienst die BrommerRijbewijs.nu aan de cursist levert.

1.4
CBR praktijk examen: Het praktijk examen rijbewijs AVB en AVD waaraan de cursist deelneemt en wordt afgenomen door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).

1.5
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van Motorrijbewijs.nu die strekken tot het leveren van een praktijk opleiding.

1.6
De door de cursist gehanteerde algemene voorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, en zijn zodoende niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan met Motorrijbewijs.nu

1.7
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.

1.8
In deze algemene voorwaarden kan het woord ‘schriftelijk’ ook worden aangemerkt als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan email communicatie en gefaxte documenten.

1.9
De cursist kan geen rechten ontlenen aan het feit dat MotorRijbewijs.nu deze algemene voorwaarden mogelijk soepel toepast.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

2.1
Alle offertes zijn vrijblijvend en binden MotorRijbewijs.nu niet. Cursist kan geen rechten ontlenen aan een door MotorRijbewijs.nu gedane aanbieding.

2.2
De door MotorRijbewijs.nu gehanteerde prijzen, in offertes en aanbiedingen, zijn inclusief BTW en andere belastingen van overheidswege. Tevens zijn de opgegeven prijzen inclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten.

Artikel 3 Tot stand komen van een overeenkomst

3.1
Een overeenkomst tussen MotorRijbewijs.nu en cursist komt tot stand nadat de cursist het aanmeldformulier (digitaal) heeft ingeleverd bij MotorRijbewijs.nu en MotorRijbewijs.nu de aanmelding heeft geaccepteerd.

3.2
Een overeenkomst komt ook tot stand nadat cursist het door MotorijRijbewijs.nu uitgevaardigde aanbod heeft aanvaard en MotorRijbewijs.nu aanvangt met aanbieden van praktijk opleiding aan de cursist.

3.3
Een tot stand gekomen overeenkomst kan alleen eenmalig gewijzigd worden indien dit 1 week voor aanvang van de ingeplande data gebeurd.  In alle andere gevallen blijft de overeenkomst gehandhaafd en is de cursist gehouden het volledige bedrag te voldoen. Een wijziging van de overeenkomst dient altijd schriftelijk te geschieden.

3.4
Indien MotorRijbewijs.nu nog geen CBR praktijk examen heeft aangevraagd of niet bevestigd heeft richting de cursist, kan de cursist zonder kosten de overeenkomst annuleren.

Artikel 4 Aanvang praktijk opleiding

4.1
De datum waarop MotorRijbewijs.nu begint met de tenuitvoerlegging van de praktijk opleiding wordt door MotorRijbewijs.nu en de cursist onderling afgesproken.

4.2
Indien de cursist niet in staat is om op de overeengekomen datum als bepaald in artikel 4.1 deel te nemen aan de praktijk opleiding dient de cursist dit aan MotorRijbewijs.nu te melden, waarna MotorRijbewijs.nu en de cursist een nadere datum overeenkomen waarop de cursist de praktijk opleiding volgt.

4.3
Indien de cursist op de overeengekomen datum als bepaalde in artikel 4.1 niet deelneemt aan de praktijk opleiding zonder hiervan melding te maken aan MotorRijbewijs.nu is de cursist het gehele bedrag verschuldigd aan MotorRijbewijs.nu. In dit geval komt cursist niet in aanmerking voor herkansing van de cursus waarin de garantie voorziet.

Artikel 5 Verplichtingen cursist

5.1
De cursist dient zich te gedragen conform de in deze voorwaarden neergelegde richtlijnen. Indien cursist deze verplichting niet nakomt is MotorRijbewijs.nu gerechtigd de cursist de toegang tot deelname praktijk opleiding te weigeren, zonder dat MotorRijbewijs.nu daarbij op enige wijze schadeplichtig wordt jegens cursist.

5.2
Cursist dient zorg te dragen dat MotorRijbewijs.nu alle juiste gegevens van de cursist in haar bezit heeft om op correcte wijze het CBR praktijk examen aan te vragen.

5.3
Cursist zal de door MotorRijbewijs.nu eventueel ter beschikking gestelde zaken alleen gebruiken voor de daarvoor bestemde doeleinden.

5.4
Eventuele schade aan de door MotorRijbewijs.nu geleverde zaken dient door cursist vergoed te worden.

Artikel 6 Verplichtingen MotorRijbewijs.nu

6.1
MotorRijbewijs.nu verplicht zich tot het deugdelijk aanbieden van de praktijk opleiding.

6.2
De MotorRijbewijs.nu zorgt dat de te verrichten werkzaamheden worden verricht door bekwame/deskundige personen.

6.3
MotorRijbewijs.nu is verplicht de schade te vergoeden, overeenkomstig met hetgeen bepaald in artikel 10, van schade die door toedoen of een nalaten van MotorRijbewijs.nu aan de kant van de cursist is ontstaan en die de MotorRijbewijs.nu aangerekend kan worden.

Artikel 7 Prijzen

7.1
De door MotorRijbewijs.nu gehanteerde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen of eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten.

7.2
Indien na het tot stand komen van een overeenkomst tussen MotorRijbewijs.nu en cursist zich prijsverhogingen voordoen voor de door MotorRijbewijs.nu te gebruiken materialen, brandstof of overige zaken die nodig zijn voor de uitvoer van de praktijk opleiding is MotorRijbewijs.nu gerechtigd deze meerkosten door te berekenen aan de cursist, mits deze kosten niet meer dan vijftien procent (15%) van de originele prijs bedraagt.

Artikel 8 Examengarantie

Examengarantie houdt in dat er voor beide praktijkexamens, AVB en AVD een extra examen door ons beschikbaar wordt gesteld als de kandidaat de eerste keer zakt nadat hij/zij de aanbevolen lesuren heeft gevolgd. De examengarantie voor het AVD examen geldt alleen indien de cursist in het bezit is van een auto (B) rijbewijs. Eénmalig herexamen per onderdeel wordt door de rijschool betaald. Indien extra lessen (die buiten het pakket vallen) nodig zijn om het benodigde examen te kunnen behalen worden deze aan de cursist doorberekend. De examengarantie vervalt indien het aanbevolen pakket niet wordt gevolgd.

Artikel 9 Betaling

9.1
Betaling dient zeven (7) dagen na factuurdatum te geschieden, op een door MotorRijbewijs.nu te bepalen wijze, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

9.2
Indien de cursist in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de cursist van rechtswege in verzuim. De cursist is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cursist in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

9.3
Indien de cursist niet deelneemt aan de praktijk opleiding en deze niet heeft geannuleerd met inachtneming van hetgeen bepaald in de artikel 3.3 en 3.4, is de cursist het gehele bedrag verschuldigd aan MotorRijbewijs.nu en wordt niet gecrediteerd.

9.4
Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, door MotorRijbewijs.nu gemaakt indien MotorRijbewijs.nu op enigerlei wijze in een gerechtelijke procedure tegen de cursist verwikkeld geraakt, zowel eisende als verwerende, zijn voor rekening van de cursist.

9.5
MotorRijbewijs.nu kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:

9.6
Indien MotorRijbewijs.nu overgaat tot ontbinding van de overeenkomst, zoals bepaald in artikel 8.4 wordt al hetgeen door de cursist aan MotorRijbewijs.nu verschuldigd is, direct en volledig opeisbaar.

Artikel 10 Overmacht

10.1
MotorRijbewijs.nu is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de cursist indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

10.2
Indien MotorRijbewijs.nu ten tijden van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen is MotorRijbewijs.nu gerechtigd het nagekomen gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren. Dit laatste mits het gedeeltelijk overeengekomen een zelfstandige waarde toegekend kan worden.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1
MotorRijbewijs.nu is enkel aansprakelijk voor directe schade die de cursist door toedoen of een nalaten van MotorRijbewijs.nu mocht komen te leiden, waarbij tevens de aansprakelijkheid beperkt is tot het bedrag dat maximaal wordt uitgekeerd onder de toepasselijke verzekeringsovereenkomst.

11.2
Mocht er onverhoopt geen uitkering plaatsvinden onder de toepasselijke verzekeringsovereenkomst als bepaald in artikel 11.1 dan zal cursist van MotorRijbewijs.nu geen schadevergoeding ontvangen.

11.3
MotorRijbewijs.nu kan nimmer aansprakelijk gehouden worden voor eventueel niet behaalde resultaten door de cursist bij een CBR praktijk examen.

11.4
MotorRijbewijs.nu in ieder gevolg nooit aansprakelijk voor de volgende schade: Gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en mogelijke schade ontstaan door het gebruik van de door MotorRijbewijs.nu geleverde zaken.

11.5
Indien MotorRijbewijs.nu aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van MotorRijbewijs.nu beperkt tot directe schade

11.6
De cursist vrijwaart MotorRijbewijs.nu tegen aanspraken van derden, welke voortvloeien uit -dan wel verband houden met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 12 Toepasselijk recht

12.1
Op alle rechtsbetrekking waarbij MotorRijbewijs.nu partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

12.2
Cursist en MotorRijbewijs.nu zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.